Regulamin usługi

Regulamin Serwisów Ezoterycznych – SMS/IVR


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania z usługi porad ezoterycznych z wykorzystaniem wiadomości SMS lub połączenia głosowego (zwanej dalej "Usługą").

2. Organizatorem jest Mobile Marketing Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63 00-116 ,zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408422, NIP 525-252-55-90 (dalej „Organizator”).

3. Usługa jest oferowana na terenie Polski, a korzystanie z niej jest dobrowolne.

4. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej "Użytkownikiem") wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu oraz akceptuje fakt, iż strona www.najlepszewrozby.pl jest podpięta pod system statystyk Google Analytics i zbiera anonimowe informacje na temat użytkowników oraz sposobu wykorzystania przez nich witryny wraz z jej zasobami

5. Użytkownikiem usługi może byd każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.

6. Usługa dedykowana jest tylko do osób pełnoletnich. Osobom poniżej 18 roku życia zabrania się korzystania z usług.

§ 2 Korzystanie z Usługi

1. Użytkownik celem skorzystania z Usługi, zobligowany jest do wysłania wiadomości SMS na numer 73117. 73077, 8091 o treści przedstawionej w materiałach reklamowych dotyczących Usługi lub nawiązania połączenia głosowego łącząc się pod numer 708-577-557 lub *733337 Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer 73117 oraz 73077 wynosi 3 zł netto ( 3,69 zł brutto ) Koszt jednej minuty połączenia z numerem 708-577-557 oraz *733337 wynosi 3 zł netto / minutę ( 3,69 zł brutto ) Wysyłka SMS na numer 8091 jest bezpłatna. Użytkownik może również skorzystać z darmowej bramki do wysłania swojego pytania - w tym celu musi wypełnić formularz na stronie www.

2. Skorzystanie z Usługi skutkuje zalogowaniem użytkownika do serwisu typu chat.

3. W odpowiedzi na sms od klienta, dodatkowe wiadomości SMS mogą być wysłane do Klienta celem kontynuowania konwersacji lub rozpoczęcia nowej.

4. Organizator zastrzega, iż wizerunki osób oraz ich opisy (charakterystyka) zamieszczone w materiałach reklamowych dotyczących Usługi oraz informacje o nich podawane są fikcyjne i nie mają swojego odpowiednika w rzeczywistości i nie stanowią oferty handlowej.

5. W trakcie trwania Usługi Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych. Jedynym elementem identyfikującym Użytkownika, umożliwiającym korzystanie z usługi, jest numer jego telefonu komórkowego.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do zakończenia korzystania z Usługi w dowolnej chwili i rozpoczęcia jej od nowa w wybranym przez siebie czasie.

7. Na potrzeby Usługi Użytkownik może zostać poproszony o dodatkowe dane na temat jego osoby. Podanie danych jest dobrowolne i nie ogranicza korzystania z Usługi

§ 1 Postanowienia końcowe

1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Plus GSM, Orange i P4) zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).

2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

  • treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
  • korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
  • problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od MMC Sp. z o.o., zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
  • korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub
  • bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez
  • Użytkownika charakteru Usługi,
  • przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd,
  • wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora.

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.najlepszewrozby.pl.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.najlepszewrozby.pl.

6. Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać pocztą elektroniczną pod adres e-mail: reklamacja@najlepszewrozby.pl, z dopiskiem "REKLAMACJA".

7. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą rozpatrywane przez MMC Sp. z o.o. w formie elektronicznej w terminie maksymalnie 21 dni od daty otrzymania.

8. Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Usługi wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora numeru telefonu, z którego nastąpił kontakt – w tym na otrzymywanie powiadomień i innych informacji również handlowych. Użytkownik ma prawo do zrezygnowania z udzielonej zgody – każde tego typu zgłoszenie powinno zostać złożone w trybie reklamacyjnym opisanym w § 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie musi zostać opatrzone numerem telefonu oraz jasno sprecyzowanym żądaniem, aby Organizator był w stanie jednoznaczny sposób określić charakterystykę zgłoszenia.